นครปฐม-สว.เปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล

นครปฐม-สว.เปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                สมาชิกวุฒิสภา เปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
                 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                  สำหรับค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp) กองกลาง งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชนชาติ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต ระหว่างนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากนานาชาติ ที่ส่งผลต่อการสร้างการเปลี่ยน แปลง ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ นักศึกษาได้ความรู้และโอกาส ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง เพื่อสามารถแข่งขัน และสามารถเป็นผู้ประกอบการในระดับสากลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เรียนรู้ วัฒนธรรมของนานาประเทศอีกด้วย
                โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อพิเศษเรื่อง “ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยมีเยาวชนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลี ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเยอรมนี ประเทศไทย และไต้หวัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!