ชุมพร-เปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ยิ่งใหญ่ตระการตา นักกีฬา 2,500 คนเข้าร่วม

ชุมพร-เปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ยิ่งใหญ่ตระการตา นักกีฬา 2,500 คนเข้าร่วม

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

           เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 เม.ย.67 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล และอบต.กำนัน ผญบ.70 ตำบลเข้าร่วม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร
             นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมโลกได้มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการนี้ รัฐบาล ได้มีนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ทุ กภาคส่วนจึงมีการบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมเมืองและชุมชนต่างๆอันประกอบด้วยประชากรทุกเพศ ทุกวัย ให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ทั้งยังเป็นการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่ระดับอาชีพ
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชุมพร และตระหนักถึงนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมของรัฐบาล จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา อุบจ.คัพ เยาวชน และประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชุมพร ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของ การเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและยาวชนได้มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ พั ฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านกีฬา
              ทั้งนี้ได้กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2567 ถึงวันที่20 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร สนาม กีฬากลางอำเภอหลังสวน สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซะ และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล จำนวน 2 ประเภท ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป ชาย มีจำนวน 50 ทีม ประเภทประชาชนและอาวุโส มีจำนวน 45 ทีม กีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 3 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) มีจำนวน 12 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) มีจำนวน 22 ทีม ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง มีจำนวน 5 ทีม
              กีฬาเปตอง ประเภทคู่ ประชาชนทั่วไป ชาย มีจำนวน 72 ทีม ประชาชนทั่วไป หญิง มีจำนวน 20 ทีม เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชายมีจำนวน 8 ทีม เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง มีจำนวน 4 ทีม ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัชุมพรมุ่งเน้นที่จะยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และผู้ที่รับชมเกมส์การแข่งขัน โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดการแข่งขันและคณะรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร จำนวน 78 แห่ง ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวมประมาณ 2,500 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!