นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาฯและผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาฯและผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 จัดประชุม แนะนำ ผอ.การอาชีพ ข้าราชรับโอนย้าย พร้อมอนุมัติการเรียน ปริญญาเกียรตินิยม

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมนิมานรดี ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาฯ และผู้บริหารสถาบันฯ โดยมีนายมะณู คุ้มกล่ำ รองผอ.สถาบัน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม
             ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้คือ 1. แนะนำผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์คนใหม่ คือ นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์ 2. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) คือนางสาวสุภาภรณ์ แสงเทียรมงคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี สถาบันการศึกษาภาคเหนือ 4 นางอภิศรา เพิ่มสี นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการศึกษาภาคเหนือ 4
              3. การประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนการดำเนินการกรอบแนวคิด และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 ถึง 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569 4. การทบทวนข้อบังคับสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพ.ศ 2566 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2566
               นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญอีกดังนี้ คือ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้โดยแสดงบัญชีคุมเงินแต่ละหมวดและสรุปผลการใช้จ่าย เงินแต่ละรายการประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 2. การอนุมัติ ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 3. การยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ที่ 012/2565 เครื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
                ต่อจากนั้น เป็นการรดน้ำ ขอพรจากนายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันประกอบพิธี นายสุนทร ทองใส ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาและผู้บริหารทุกคน ที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดีมาตลอด พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!