อำนาจเจริญ-สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าฯเทศกาลสงกรานต์

อำนาจเจริญ-สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าฯเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว/ทิพกร หวานอ่อน

             วันนี้ 11 เมษายน 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจัง หวัดอำนาจเจริญ สรงน้ำขอพรพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ และพระมหาเอกภพ อารยธมฺโม เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา (ธ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
              จากนั้นนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงความรัก ความเคารพและความนับถือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รวมทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะได้บูรณาการทำงานร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป
             วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เป็นประเพณีที่มีคติข้อคิดต่าง ๆ สอดแทรกอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน มีความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำในการเชื่อมสัมพันธไมตรี เป็นวันที่ครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลานที่ทำงานไกลบ้านเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเดินทางกลับบ้าน
              ซึ่งประเพณีสำคัญที่มาคู่กับวันสงกรานต์เสมอก็คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนาน เป็นการแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ปู่ ย่าตา ยาย ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ โดยผู้น้อยจะขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ที่อาจเคยล่วงเกิน พร้อมทั้งรับคำอวยพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!