สิงห์บุรี-ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลพิกุลทอง

สิงห์บุรี-ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลพิกุลทอง

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

             นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอท่าช้าง สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอท่าช้าง ณ วัดวิหาร ขาว หมู่ที่ 2 ตำบลพิกุลทอง
              โดยหน่วยงานราชการของจังหวัดสิงห์บุรีได้นำบริการหน่วยงานราชการต่างๆมาให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ในรูปแบบการให้บริการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมงานบริการทุกด้าน อาทิหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี แจกทุนการศึกษาให้นักเรียน สมัคร 30 บาทรักษาทุกที่ แจกแว่นตาฟรี การทำบัตรประจำตัวประชาชน การให้บริการงานด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การประมงการฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นต้น
             ทั้งนี้โครงการออกหน่วย”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”หรือเมื่อก่อนเรียกว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ได้มีการจัดมาทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของทางราชการได้สะดวก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่เสียเวลาในการหาเลี้ยงชีพ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่สำคัญที่ส่วนราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนจะได้มาพบปะพูดคุย รู้จักกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทำให้ได้รับรู้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงส่งผลให้ทางราชการสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่ทางราชการจะได้นำนโยบายของรัฐบาลข้อราชการที่สำคัญมาบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแนวทางการบริหารประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล รวมทั้งสามรถปรับตัวให้มีความพร้อมที่จะรองรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!