ราชบุรี-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

ราชบุรี-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

          สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ จังหวัดราชบุรี                  วันที่ 16 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต เปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
           สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ มีการดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 การดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกมีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกในปี พ.ศ. 2573
            จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คุณครู อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 180 คน ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 206,673 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไป 203,128 ตัว และผ่าตัดทำหมันไป 5,118 ตัว
             นอกจากนี้มีการจัดการฝึกอบรมให้กับอาสาปศุสัตว์จำนวนทั้งสิ้น 317 คน และในปีงบประมาณ 2567 มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อผลักดันให้เป็น อำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้แก่ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอวัดเพลง ในจังหวัดราชบุรียังมีสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านพักพิงแก้วตาเพื่อสุนัขจร มีจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลรวม 1,180 ตัว และบ้านสงเคราะห์สุนัขปัาเอ๋ มีจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลรวม 400 ตัว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!