นครปฐม-เปิดงาน “MOI Waste Bank Week”

นครปฐม-เปิดงาน “MOI Waste Bank Week”

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

“มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน”

             วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่บริเวณศูนย์คัดแยกขยะรึไซเคิลตำบลลำเหย หมู่ที่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมี นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอดอนตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกฯ และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
            นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระบบการจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยโดยดำเนินการตามหลักพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องจัดให้มีการจัดระบบการจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรณรงค์โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่กำหนด โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย ให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
            ในส่วนจังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกบริหารส่วนตำบลลำเหย ซึ่งมีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะเป็นตัวแทนของจังหวัดดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารขยะฯ จำนวน 587 คน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อีก 7 ฝ่าย
            ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 2) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาผู้ประกอบการ 3) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 4) คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 5) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6) คณะกรรม การฝ่ายควบคุมการจัดซื้อขยะมูลฝอยชุมชนและ 7) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดซื้อขยะเดือนละ 1 ครั้ง ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และหากมีสมาชิกฯ เสียชีวิตจะหักเงินในบัญชีครัวเรือนละ 30 บาท ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และปัจจุบันมีทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีเงินในบัญชีทั้งสิ้น 332,269.92 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!