อยุธยา-จัดงาน”สตรียุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”เนื่องในวันสตรีสากล

อยุธยา-จัดงาน”สตรียุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”เนื่องในวันสตรีสากล

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการสตรียุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย   คเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นประธานางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางณัฐณิชา สอนดี ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ
                 โครงการสตรีอยุธยายุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ขององค์กรสตรีจังหวัดพระนครครีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานการพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 32 ราย ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรี 16 อำเภอ 204 ตำบล เพื่อสร้างสรรค์ สร้างแนวคิด ให้สตรีอยุธยายุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย สามารถนำพลังสตรีของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยเหลือสังคม กิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือในการร่วมจัดงโครงการในครั้งนี้
                นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขอชื่นชมสตรีทุกท่าน ที่รวมพลังสตรีขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ช่วยเหลือสตรีและครอบครัว ที่ตก อยู่ในสภาวะทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิตการรวมพลังสตรีปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ การรณรงค์ ส่งเสริมการออมทรัพย์ บริหารจัดการหนี้ไม่มีหนี้นอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัด และการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสตรีทุกท่าน จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ มีแนวคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์กรสตรีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญการพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!