ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ภาพ-ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

            วันที่ 13 มี.ค. 67 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายนา ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายราม สิงหโสภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอาสาสมัคร้ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ทางองค์การบริหารสวนตำบลอ่างทองได้จัดขึ้น โดยมี นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายอนุกูล สิงห์เล็ก ท้องถิ่นอำเภอทับสะแก นายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง นายสมชาย คงเม่น ประธานสภาอบต.อ่างทอง นายธานินทร์ บุญนี ปลัดอบต.อ่างทอง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบน.อ่างทอง ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.อ่างทอง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนตำบลอ่างทองเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ให้การต้อนรับ
             นายธานินทร์ บุญนี ปลัด อบต.อ่างทอง ในฐานะผู้ชวยผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.อ่างทอง กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอาสาสมัคร้ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ได้จัดขึ้น ในวันนี้ ด้วยปัจจุบัน ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงใยมะพร้าว โรงงานแปรรูปไม้ โรงบรรจุแก๊สหุงต้ม ปั๊มน้ำมัน โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานราชการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการ จำนวนมาก และลักษณะสภาพภูมิอากาศปัจจุบันเป็นฤดูร้อน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้โดยง่ายซึ่งถ้าระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขาดทักษะ ประสบการณ์ ขาดการฝึกฝน ฝึกอบรม หรือระบบการสั่งการ บังคับบัญชา การสื่อสารที่มีช้อผิดพลาด อาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย การสูญเสียอย่างมากกว่าที่ควรจะเป็น
              องค์การบริหารสวนตำบลอ่างทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับเผชิญสถานการณ์ เพื่อลดการสูญเสีย ลดความเสียหาย จากเหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการ อบรมทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลรือนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. อ่างทอง ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 2 แห่ง ผู้ประกอบการโรงใยมะพร้าว โรงงานแปรรูปไม้ โรงบรรจุแก๊สหุงต้ม ปั๊มน้ำมัน โรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลอ่างทองเข้าร่วมอบรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!