กาญจนบุรี-สสจ.จัดการอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE สาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา

กาญจนบุรี-สสจ.จัดการอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE สาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                 เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ของสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
                ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อให้แกนนำเยาวชนสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เพื่อนเยาวชน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต ให้แกนนำเยาวชนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่เพื่อนเยาวชนได้อย่างเหมาะสม และให้แกนนำเยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!