นครปฐม-มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

นครปฐม-มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรัศวโยธิน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

               วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด
              โดยนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการปกครองได้แจ้งจังหวัดดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) / คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ และสาธารณชนรับทราบอย่างแพร่หลาย โดยดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนด
               โดยในระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ทำการตรวจผลการคัดเลือกในระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 บ้านอ้อมใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
             สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนครปฐม ได้ทำการแข่งขันชนะเลิศในระดับเขตตรวจราชการกรมการปกครองที่ 2 และแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง ซึ่งจะเข้ารับรางวัลถ้วยเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!