นครปฐม-มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นครปฐม-มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

                วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีคำสั่งจังหวัดนครปฐม จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชน จังหวัดนครปฐม และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
                ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชน ในจังหวัดนครปฐม เห็นควรมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชน จังหวัดนครปฐม และผู้ที่มีบทบาทในการระดมทรัพยากรสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม
                สำหรับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชน จังหวัดนครปฐม และผู้ที่มีบทบาทในการระดมทรัพยากรสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 13 ราย ได้แก่ 1 . นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล 2. นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ 3. นางรัตติยา ศรีสงวนนาวา 4. นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ 5.นางยุพาพัชร์ สิริวรรณศิลปี 6.นางสาวกิรณา ปิติศศิกร 7.นางสาวเบญจวรรณ จิระอรุณ 8. นางชริยา มีใจดี 9. นางราวรรณ แสงหิรัญ 10. นางสาวกุลจิรา ซิกริโน 11. นางณิชนันท์ โกสมนึก 12. นางสาวศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ 13. นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!