นครปฐม-แสดงความจงรักภักดีถวายกำลังใจ แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นครปฐม-แสดงความจงรักภักดีถวายกำลังใจ แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระพิพัฒน์ศึกษาการ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
              โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วนงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีในครั้งนี้
               จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยะ อุสาหะ เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐม ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลผไทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)
                อีกทั้งทรงสนับสนุนอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย กระทั่งได้รับการถวายพระสมัญญาเอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย ทั้งทรงจัดตั้งโครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขอนามัยและการสาธารณสุข และในครั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการพัฒนาด้านต่างๆ ทรงจดบันทึก และบันทึกภาพเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถอดบทเรียน และพระราชทานแนวทางแก่องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนากระบวนงานเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน
                หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!