นครสวรรค์-สภาเกษตรกรจังหวัดฯจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 5

นครสวรรค์-สภาเกษตรกรจังหวัดฯจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 5

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อ.พยุหะคีรี. จ.นครสวรรค์ มีจัดประชุมรับเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในเขตอำเภอพยุหะคีรี โดยการลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ตำบลสระทะเล จากนั้น พิธีกรดำเนินรายการกล่าวถึงที่มาของการประชุมและแนะนำหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์อำเภอพยุหะคีรี และบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งและสภาเกษตรกรจังหวัด โดย นางสาวพัชรินทร์ เกษสุวรรณ
                   นายศัตคุณ นิลสนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามด้วย นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอพยุหะคีรี กล่าวภาพรวมสภาพพื้นที่ของอำเภอพยุหะคีรี กล่าวเปิดการประ ชุมและนายเศรณี อนิลบล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายบทบาทหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด และแนะนำสมาชิก เจ้าหน้าที่
                    ต่อจากนั้นนายชานนท์ ปาทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 กล่าวนโยบายการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเกษตรกร สะท้อนปัญหา ซึ่งประกอบด้วยปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญและเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขทันทีและสะท้อนปัญหาด้านองค์กรเกษตรกร ด้านการผลิต ตลาด แปรรูป ราคาผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของหน่วยงาน สรุปปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา. แนวทางการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงประสานการแก้ไขปัญหา ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด
                  สำหรับหน่วยงานที่สามารถรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาไปบรรจุในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมกระชับสัมพันธ์ไมตรีของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอพยุหะคีรี สมาชิกสภากษตรกรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนันหรือผู้แทนทุกตำบล เกษตรกรในพื้นที่ ผู้แทนกลุ่มองค์กรเกษตรกร หน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จำนวน 50 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!