สิงห์บุรี-พช.เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต

สิงห์บุรี-พช.เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา
Cr:นางสรัญญา แก้วประเทือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายสุรินทร์ ประทุม กำนันตำบลจักรสีห์ พันตรีบุญเลิศ หิรัญเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์
                  นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กล่าวว่า “การดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้พออยู่ พอกิน พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยความพอเพียงของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากัน พอกิน พอใช้ มีความสุข ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ปลูกผักส่วนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ไม่จำเป็นต้องซื้อของแพง โดยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว มีเวลาให้ลูกหลาน โดยร้อยละ 99 ของผู้ต้องหา พ่อแม่ขาดการเลี้ยงดูเอาใจใส่ จึงอยากให้ผู้แทนครอบครัวพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว ให้มีเวลาอยู่ด้วยกัน เวลาคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่อยู่เย็น เป็นสุข ในการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
                 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน สำหรับผู้แทนครอบครัวพัฒนาทั้ง 30 คน ที่มาในวันนี้ได้มีการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประเมินดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมของชุมชนบ้านพระนอน ได้ร้อยละ 82.39 มีความสุขมวลรวมของชุมชนอยู่ในระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข” ในวันนี้ขอให้ทุกคนได้วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน เพื่อทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ทบทวนปรับแผนชุมชน ประเมินความสุขมวลรวม GVH ครั้งที่ 2 และกำหนดแผนงานกิจกรรม โครงการในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
                จากนั้น นายโปรด หริ่มสืบ เจ้าของแปลง โคก หนอง นา หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก “หนอง นา โมเดล” ร่วมกับ ครัวเรือนพัฒนาทั้ง 30 คน
               ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน ดังนี้ – วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนเพื่อจัดทำ ทบทวนปรับแผนชุมชน สำหรับนำไปเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน – นำผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดฅ) และผลประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 2 นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปปัญหาข้อที่ตกเกณฑ์หรือที่ทำให้มีความสุขน้อยและพัฒนาให้ดีขึ้น การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครัวเรือน รวมถึงระดับชุมชน ที่สอบคล้องกับอาชีพสภาพการณ์ และผลการประเมินหมู่บ้าน กำหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผลจากการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิต และแผนชุมชน มาเป็นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา ให้ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!