บุรีรัมย์-จัดใหญ่งานประจำปีและงานกาชาดอำเภอนางรอง

บุรีรัมย์-จัดใหญ่งานประจำปีและงานกาชาดอำเภอนางรอง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง นายนฤชา โฆษาศิวิไลน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอนางรอง ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วยราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอนางรอง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
                นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายกกิ่งกาชาด อำเภอนางรอง กล่าวว่า กิ่งกาขาดอำเภอนางรอง ได้จัดตั้งโดยความคิดริเริ่มของข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนางรองโดยพิจารณาเห็นว่า อำเภอนางรองเป็นอำเภอขนาดใหญ่และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จึงสมควรจัดตั้งกิ่งกาชาดขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
               โดยสภากาชาดไทยได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอนางรองขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 ปัจจุบันการบริหารงานของกิ่งกาชาดอำเภอนางรองมีความเข้มแข็ง มีอาคารสำนักงานกึ่งกาชาดเป็นของตนเอง และเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้หรือประสบภัยในพื้นที่อำเภอนางรองมาโดยตลอด ทุกๆปี กิ่งกาขาดอำเภอนางรองได้ร่วมกับอำเภอนางรอง จัดให้มีงานประจำปี เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการกิ่งกาชาดและสาธารณกุศล รวมทั้งเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่อำเภอนางรอง รวมทั้งเป็นค่าใช่จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เป็นดูแลทุกข์ สุข และสร้างสุขให้แก่ราษฎร ชาวอำเภอนางรอง
               ในโอกาสนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวขอบคุณ ถึงความสมัครสมาน ความสามัคคี และความเสียสละของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอนางรอง จากการรวมพลังและร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทำให้การจัดงานประจำบีและงานภาชาดอำเภอนางรองดำเนินมาได้ต่อเนื่องทุกปีโดยรายได้ที่ได้รับจะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติ และการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวมถึงการช่วยเหลือในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้ชาวอำเภอนารอง
                ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 7 วัน 7 คืน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และผู้มีเกียรติทั้งในและนอกพื้นที่ อำเภอนางรอง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและร่วมจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองนางรอง การสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล ตั้งแต่การบริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ภายในงานยังมีการประกวดรำวงย้อนยุคราชสีห์เสียงทอง การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดแดนเซอร์ การเดินแบบผ้าไหม และแสดงรำวงย้อนยุคราชสีห์เสียงทอง เพื่อเป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง และกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!