บุรีรัมย์-ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

บุรีรัมย์-ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             องค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีงบประมาณ 2567 “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อาศัยและสวัสดิการชุมชน อย่างยั่งยืน
            เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2567 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีงบประมาณ 2567 “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อาศัยและสวัสดิการชุมชน อย่างยั่งยืน ที่ ณ ห้องประชุมศาลาโชติญาณนุสรณ์ วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา วรชินา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วม
             นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีงบประ มาณ 2567 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อาศัยและสวัสดิการชุมชน อย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการฐานข้อมูล แก้ไขปัญหาความยากจน การดำเนินการในปี 2567 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้านที่ 2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา ด้านที่ 3 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ในโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน เพื่อการจัดสวัสดิการให้คนในชุมชน โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็นกลไกของชุมชน ดำเนินการจัดสวัสดิการให้คนในชุมชน ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.เพื่อการจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชนและเพื่อการพัฒนา ฟื้นฟูคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 108 กองทุน
                นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย กล่าวอีกว่า การดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2567 นั้นได้รับการสนับสนุนโครงการและจบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)หรือ พอช.ในรอบแรก รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 14,085,431 บาท (สิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา คือ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อาศัยและสวัสดิการชุมชน อย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจน TPMAP และก่อให้เกิดการยกระดับการขับเคลื่อน งานขององค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และเสริมสร้างให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน
                กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีงบประมาณ 2567 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อาศัยและสวัสดิการชุมชน อย่างยั่งยืน และการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ดำเนินกิจการประสบความสำเร็จ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!