อยุธยา-แนะแรงงาน 4 สัญชาติ เร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้

อยุธยา-แนะแรงงาน 4 สัญชาติ เร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

     จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนะนำ แรงงาน 4 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ

            วันที่ 16 มกราคม 2567 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันแรงงาน 4 สัญชาติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างด้าว ทั้งหมด 31,084 คน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 10,114 คน ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแรงงานกลุ่มดังกล่าวหากประสงค์จะทำงานต่อไปให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ (บต. 50 อ. 5) ก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ
              โดยให้นายจ้างดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือประสุขภาพเอกชนกับบริษัษประกันภัยตามที่กรมการจัดหางานได้กำหนดไว้ สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหลักฐานการตรวจลงตราวีซ่า ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ไม่น้อยกว่าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือรับรองการจ้าง (แบบ บต. 46) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ฉบับละ 900 บาท ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
              โดยให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงาน และเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแล้ว หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจะต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวมีสิทธิทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคนต่างด้าวจะได้รับทะเบียนใบอนุญาตทำงานไว้ใช้เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
               ซึ่งหลังจากดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (Visa) ไม่น้อยกว่าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 และหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ตามแต่ละกรณี ต่อกรมการจัดหางาน หากกรมการจัดหางานตรวจสอบแล้วพบว่าแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวดต่อไป
                ทั้งนี้ หากติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยธยา โทร : 035 336 855 ต่อ 12 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!