เชียงใหม่-รองผู้ว่าฯ นำทหารผ่านศึกและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันทหารผ่านศึก” ปี 2567

เชียงใหม่-รองผู้ว่าฯ นำทหารผ่านศึกและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันทหารผ่านศึก” ปี 2567

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

            วันนี้ (30 ม.ค. 67) ที่ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่าน ศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระลึกถึงตำรวจและทหารผ่านศึกที่สละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญ คุณงามความดีของตำรวจและทหารผ่านศึก
           โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยได้นำทหารจิตอาสา ทหารผ่านศึก และจิตอาสาประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้บริเวณโดยรอบ รวมถึงทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์ในอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละให้สวยงาม
            ทั้งนี้ ในอดีตประเทศไทยต้องพบกับภาวะสงคราม และส่งทหารเข้าร่วมสงครามเป็นจำนวนมาก โดยปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา ทหารที่ได้รับการปลดระวางจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารไทยที่กลับจากการรบหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเอเชียมหาบูรพา รวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ แต่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นนี้เป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงถือเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!