นครปฐม-“หลวงพี่น้ำฝน”บรรยายธรรม ให้แนวทางสร้างจริยธรรม คุณธรรม สำหรับครูระดับประถมศึกษา

นครปฐม-“หลวงพี่น้ำฝน”บรรยายธรรม ให้แนวทางสร้างจริยธรรม คุณธรรม สำหรับครูระดับประถมศึกษา

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน
บก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและยกระดับการเรียนการสอน เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพให้กับสังคมไทย
               วันที่ 20 มกราคม 67 ที่ห้องประชุมพระพรหมเวที ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อ.เมือง จ.นครปฐม จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยนิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นวิทยากรในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับข้าราชการครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา โดยมี นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
               นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เผยว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยมีการเชิญคณะครูผู้สอนจำนวน 86 คน เข้ารับการอบรม
               หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เผยว่า ในการเข้าให้ความรู้ทางด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมครั้งนี้ได้นำเรื่องแบบอย่างของหลักธรรมที่ครูจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในความเป็นครูเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เปรียบเป็นเหมือนผ้าขาวที่รอรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จากแม่พิมพ์ของพวกเขา
               หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวครูในยุคนี้กำลังประสบอยู่นั่นคือการใช้ไม้เรียวหรือการลงโทษนักเรียนแบบผิดๆซึ่งบางรายอาจจะมีปัญหาเกิดกับตนเองและยังมาเจอสังคมที่เป็นสังคมโซเชียลที่มีการบันทึกคลิปบางช่วงบางตอนนำไปตัดต่อเพื่อสร้างความเสียหายและกล่าวโทษกับครูเรื่องนี้ครูจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน และชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสำหรับเด็กนักเรียนจำเป็นจะต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด นอกจากนี้ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงการครูที่เกิดขึ้นระหว่างครูรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานร่วมกันก็ยังเป็นปัญหาที่จะต้องนำมาปรับทัศนคติและวิธีการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการคอรัปชั่นหรือนำเวลาราชการไปหาอาชีพเสริมทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดวิชาหรือให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการดำรงของครูผู้สอนจำเป็นจะต้องมีการนำหลักจริยธรรมคุณธรรมมาใช้อย่างสูงเพราะถือเป็นแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วย
               สำหรับการพัฒนาคุณ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้มีการแบ่งสัดส่วนในการรับฟังบรรยายทำจากหลวงพี่น้อง การถ่ายทอดประสบการณ์จากจรรยาบรรณในวิชาชีพครูจากครูผู้มีมีประสบการณ์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครู จาก วิทยากรผู้มีความรู้ และส่งเสริมความรู้ในการเป็นครูที่ดี เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพปรับตัวเข้ากันเพื่อมุ่งผลสู่การพัฒนาเยาวชนคนของชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!