นครปฐม-จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

นครปฐม-จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

                จังหวัดนครปฐมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครปฐม ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                วันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ โฮเตล จังหวัดนครปฐม นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครปฐม ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมฯ จากหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาค และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้
                นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการทุจริตยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของประเทศที่ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และยิ่งนับวันปัญหาดังกล่าว ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลจึงได้นำการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาเป็นเครื่องมือในการสำรวจ และประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
               โดยผลการประเมินที่ได้ จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566 – 2580(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) / กำหนดให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 จะต้องมีสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
               สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน และแนะแนวทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส่วนช่วงบ่าย จะเป็นการแนะแนวทางการตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!