นครปฐม-จัดกิจกรรม Kick Off ตลาดนัดแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ

นครปฐม-จัดกิจกรรม Kick Off ตลาดนัดแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดนครปฐม

           ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 7 อำเภอ ร่วมเปิดกิจกรรม Kick Off ตลาดนัดแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ ให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย สนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพันจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถเข้าถึงอาชีพ และเข้าถึงบริการการให้สินเชื่อในระบบ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็น “วาระแห่งชาติ” จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอเพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ในครั้งนี้ มีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วทั้งสิ้น 1,749 ราย จำนวนมูลหนี้รวมทั้งสิ้น 92,020,131 บาท โดยในครั้งแรกให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ และกำหนดจัดขึ้นในครั้งต่อไป อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
            นอกจากนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด อาทิ หน่วยงานในสังกัดระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!