กาฬสินธุ์-เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันประกวดระดับภาค

กาฬสินธุ์-เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันประกวดระดับภาค

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

            จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           วันที่ 10 มกราคม 2567 ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา โดยมีนายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ คณะผู้จัดการประกวดฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม
             นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้น้อมนำ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ชื่อการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
             ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.กาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยในปีนี้มีเยาวชนอายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ จากสถานศึกษาทั่วจังหวัด สมัครเข้าร่วมการประกวดจำนวน 93 คน และจะมีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2567 นี้ ที่เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา
              ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นการสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลักการคือ เพื่อนต้องช่วยเพื่อน การทำกิจกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้เยาวชนมีสังคมและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE IDOL” ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 14 แล้ว
             นอกจากนี้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL หรือการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้เป็น “ไอดอล” หรือบุคคลต้นแบบของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนใน ทุกๆ ด้าน เช่น การเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด การแสดงออก มีจิตอาสาให้บริการแก่บุคคลอื่นรวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เป็นสื่อบุคคลในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการปลุกพลัง สร้างกระแสเยาวชนที่ต้องการจะเป็น คนดี คนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนอื่นๆอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!