ปทุมธานี-“นสพ.อินทรีสยาม”มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ

ปทุมธานี-“นสพ.อินทรีสยาม”มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร

            เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้ (10 ธันวาคม 2566) ที่วัดลำมหาเมฆ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายอริย์ธัช พรอัศวโยธิน บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม พร้อมด้วย นางสาวอรกัญญา หลิมสัมพันธ์ บรรณาธิการบริหาร ได้นำโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยงาพันมังกร วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ระลึกในวาระครบรอบ 10 ปี หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม ถวายแด่ พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร.เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ จังหวัดปทุมธานี ในฐานะที่ท่านได้ทำคุุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางหนังสือพิมพ์อินทรีสยามมาโดยตลอด รวมถึงโครงการ”สื่ออาสาสัญจร เพื่อน้องๆถิ่นทุรกันดาร” ทางผู้บริหาร หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม จึงได้ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ท่านและวัดลำมหาเมฆ มาไว้ ณ โอกาสนี้
             พระครูไพโรจน์สารคุณ(สุเทพ คุณงฺกโร) เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2513 (แรม 1 ค่ำ เดือน 1 ปีจอ) เป็นบุตรของนายสำราญ  งามละมัย และ นางสุนีย์  งามละมัย เริ่มอุปสมบท เมื่อวันอังคาร ที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2534 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 หลัง ปีมะแม)  ณ พัทธสีมาวัดลำมหาเมฆ มีพระอุปัชฌาย์   คือ พระครูไพโรจน์สังฆการ(ประดิษฐ์  ฐานวโร) วัดลำมหาเมฆ พระกรรมวาจาจารย์   คือ พระสมบัติ  อุชุจาโร         วัดบ่อเงิน และ พระอนุสาวนาจารย์  คือ พระนิพนธ์  ฉนฺทวฑฺโฒ  วัดลำมหาเมฆ

               ปี พ.ศ. 2526 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปบส.) จากสำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม  ปี พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2553  สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก)สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2540 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  วัดลำมหาเมฆ  สำหรับนักเรียนจังหวัดปทุมธานี

                ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระภิกษุผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ปี พ.ศ. 2540 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ ปี พ.ศ. 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ปี พ.ศ. 2542 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที(นิพนธ์ ฉนฺทวุฑฺโฒ)  วัดลำมหาเมฆ ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที(นิพนธ์ ฉนฺทวุฑฺโฒ)  วัดบัวแก้วเกษร ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะตำบลบ่อเงิน ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต 2 ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต 1
               สมณศักดิ์ – ปี พ.ศ. 2543 ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระใบฎีกา   ฐานานุกรมในพระมหาปัญญา ขนฺติธมฺโม  เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว  วัดบางหลวง ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระปลัด   ฐานานุกรมในพระครูวรธรรมวาที(นิพนธ์ ฉนฺทวุฑฺโฒ)  เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว  วัดบัวแก้วเกษร ปี พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “ พระครูไพโรจน์สารคุณ” ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการปรับพัศยศขึ้นเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี

            ผลงานด้านการพัฒนาวัด – พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า พระอาจารย์น้อง ท่านเป็นเจ้าอาวาสหนุ่มนักพัฒนา ท่านได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดลำมหาเมฆไว้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น สร้างศาลาธรรมสังเวช(ศาลาดิน)และศาลาเอนกประสงค์ , สร้างมณฑปจัตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระศรีอารย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดลำมหาเมฆ , ย้ายศาลาเอนกประสงค์หลังเก่า มาสร้างใหม่บริเวณด้านหน้าเมรุ เพื่อใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนเมื่อยามมีงานเผาศพ , บูรณะอุโบสถใหม่ บูรณะซุ้มประตูและกำแพงแก้วรอบอุโบสถใหม่ , สร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกวัด ประตูที่ 1 และกำแพงแก้วรอบวัด , บูรณะและย้ายศาลาท่าน้ำทรงไทยชายคลองบางหลวง มาไว้ภายในเขตกำแพงวัด , พัฒนาพื้นที่ต่างๆภายในวัด โดยการนำหินคลุกมาเทปรับพื้นที่ให้เสมอ , จัดทำสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมณฑป และบริเวณหน้าหอสวดมนต์ , สร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกวัด ประตูที่ 2 , (ซุ้มพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) , ทำการบูรณะโรงครัวด้านหลังศาลาการเปรียญ , สร้างพระมหาเจดีย์ปูชนียาจารย์(เจดีย์ไทยรามัญ) และหอประชุมวัดลำมหาเมฆ , ทำการบูรณะหอสวดมนต์และหมู่กุฏิสงฆ์ , ทำการบูรณะห้องน้ำห้องสุขา (ด้านหลังหอสวดมนต์) , ทำการบูรณะถังเก็บกักน้ำไว้ใช้ภายในวัด , ติดตั้งประตูกระจกศาลาการเปรียญ และศาลาธรรมสังเวช , ติดตั้งภาพพื้นหลังพระประธานหอสวดมนต์ , ริเริ่มสร้างห้องสุขา (ด้านหลังพระมหาเจดีย์ฯ) , บูรณะเมรุใหม่
             เกียรติคุณที่ได้รับ – เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญภัตตาหารคาว-หวาน พร้อมทั้งสังฆทานพระราชทาน มาถวายแด่ พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. (สุเทพ คุณงฺกโร)เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต 1  เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ ณ หอสวดมนต์วัดลำมหาเมฆ  ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

             พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. (สุเทพ คุณงฺกโร) ท่านยังเป็นพระผู้ทรงแก่เรียน ถึงแม้ว่าท่านจะรับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการเรียน จนท่านได้เล่าเรียนกระทั่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของทางโลก นั่นก็คือ ปริญญาเอก และท่านก็ยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตลอดทั้งนักเรียนนักศึกษามาโดยตลอด โดยท่านได้จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยท่านนั้นได้แจกเป็นทุนการศึกษาในทุกๆปี เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางด้านการศึกษาต่อไป
             นับได้ว่าพระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. ท่านเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องการศึกษาของชาวบ้านวัดลำมหาเมฆเลยก็ว่าได้ และท่านยังเป็นพระนักอนุรักษ์ โดยท่านได้เป็นผู้ชักนำชาวบ้านให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีต่างๆของชุมชนให้คงอยู่กับวัดลำมหาเมฆสืบนานเท่านาน วัดลำมหาเมฆนั้นมีความหลากหลายทางด้านเชื้อสายชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆรวมกัน คือมีทั้งประเพณีแบบไทย ประเพณีแบบมอญ และประเพณีแบบจีน ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งชาวบ้านก็ยังได้ช่วยกันอนุรักษ์และกระทำสืบเนื่องกันมานับ 100 ปี จวบจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!