นครปฐม-จัดงานวันดินโลก (World Soil Day)

นครปฐม-จัดงานวันดินโลก (World Soil Day)

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              จังหวัดนครปฐมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อยกย่องและถวายพระราชสดุดีพระเกียรติคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
                ที่ บริเวณสระพระพิรุณ หน้าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กล่าวว่า สหภาพวิทยาศาสตร์ ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชทหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายพระราชสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร แก่มวลมนุษยชาติ ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทาน ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)
                 ต่อมาองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธนวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ภายใต้หัวข้อ Soils and water, a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรอินเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ถึงความสำคัญของวันดินโลก (World Soil Day) และเพื่อให้น้อมนำแนวพระราชดำริ ตามศาสตร์พระราชา ด้านการดูแลทรัพยากรณ์ดินอย่างยั่งยืน มาขยายผลต่อไปเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
                 สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นักวิทยศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของดิน ทั้งในบทบาทการเป็นปัจจัยพื้นฐาน ของการผลิตในภาคการเกษตร และเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยที่มีความสำคัญตต่อการดำรงชีวิต ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจกับการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ กับพื้นที่เกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!