ปทุมธานี-สสส.จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนพร้อมลงMOUกว่า10หน่วยงาน

ปทุมธานี-สสส.จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนพร้อมลงMOUกว่า10หน่วยงาน

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ในโรงเรียนและชุมชน จังหวัดปทุมธานี ณ โดมกลางหมู่บ้านกรีนการเด้นโฮม คลอง 11 อ. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดสระบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโปรยฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงแก้ว ชุมชนหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง ๙ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง ๑๐/๒ ชุมชนบึงบัว คลอง ๘ และผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ในโรงเรียนและชุมชน จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน มีความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ และการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาวะ ดังนี้
            ๑) มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการเพาะปลูก และปลูกพืชผักปลอดภัยเข้าสู่ครัวอาหารกลางวัน ๒) มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน ปลูกพืชผักในครัวเรือนและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อการแบ่งปัน หรือจำหน่าย ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในชุมชน ๓) มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียน และประชาชนในชุมชน เพิ่มสัดส่วนการบริโภคอาหารอย่างสมดุลภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นสองฉบับโดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ด้วยเห็นชอบตามเจตนารมณ์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

            โดย คุณพรพิมล ธรรมสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ ระหว่างเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์/ชุมชน/โรงเรียน กับ โครงการ safety food สนับสนุนโดย สสส. ภายในงานมีการแสดงหลากหลายของเด็กแต่ละโรงเรียน มีการพูดคุยหัวข้อ ชวนคิด ชวนคุย “ ในหัวข้อกินอย่างไร ร่างกายมีสุขภาพที่ดี “โดยนักโภชนาการ กิจกรรมประกวดเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน/แจกพันธุ์ไม้/น้ำหมักชีวภาพสาธิตการทำสารอินทรีย์อาหารบำรุงพืชผัก โดยบ้านสวนครูตู่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!