ชลบุรี-ทัพเรือมอบทุนการศึกษา

ชลบุรี-ทัพเรือมอบทุนการศึกษา

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

มอบทุนการศึกษา บุตรบุคลากร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นร.ในชุมชนใกล้เคียง นร.พยาบาลทหารเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ 5 แสนบาท

           ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานมูลนิธิปันน้ำใจสาธุ พลเรือตรีหญิง สายชล กองอ่อน พลเรือตรีหญิง นิภาภรณ์ เล้าโสภาภิรมย์ นาวาเอก สมศักดิ์ พรหมมาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และนาวาเอกหญิง สุมาลี ไวยเนตร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นักเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล จำนวน 115 ทุน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 4 ทุน รวม 119 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
            โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาระดับต่างๆ 115 ทุน ทุนละ 4,000 บาท แบ่งเป็นในระดับประถมศึกษา 52 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 43 ทุน ระดับอุดมศึกษา 17 ทุนสำหรับเด็กพิเศษ 3 ทุน ทุนนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ทุนละ 10,000 บาท 2 ทุน และทุนนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ ทุนละ 10,000 บาท 2 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาที่ได้มาจาก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 140,000 บาท จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 20,000 บาท จากศูนย์ปันน้ำใจสาธุ 50,000 บาท จากพลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม 10,000 บาท จากพลเรือตรีหญิง นิภาภรณ์ เล้าโสภาภิรมย์ 30,000 บาท จากสวัสดิการเงินกู้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 200,000 บาท เงินดอกผลจากองค์การอุตสาหกรรมทหาร 21,000 บาท เงินสวัสดิการภายใน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 19,000 บาท และจากนาวาเอกหญิง สุมาลี ไวยเนตร 10,000 บาท
             ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เล็งเห็นในคุณค่าการศึกษาของเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยเฉพาะบุตรของกำลังพลในโรงพยาบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่สัตหีบ ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในขณะนี้ อาจขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา จึงได้จัดหางบประมาณทั้งจากมูลนิธิฯ ทั้งจากผู้มีจิตศรัทธา และในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อให้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปีที่ 26 ในครั้งนี้
             โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่กรุณามอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากร ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นักเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล นักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารแพทย์ และกล่าวให้โอวาทกับผู้รับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษานับเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้มวลมนุษย์มีความรู้และความคิด ที่จะสร้างจินตนาการ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
            การที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและสมควรที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ เงินทุนที่รับไปนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็น่าจะบรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง ขอให้นำเงินไปใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ และประพฤติตนเป็นคนดีของบิดา-มารดา และประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!