นครสวรรค์-อบจ.จัดโครงการ อบจ.เคียงข้างประชาชน

นครสวรรค์-อบจ.จัดโครงการ อบจ.เคียงข้างประชาชน

ภาพ-ข่าว;ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เคียงข้างประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ สัมมนาและจัดนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เคียงข้างประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 500 คน
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น และร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบแนวทางการดำเนินงาน บทบาทอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างถูกต้อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถนำข้อมูลมาพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
            นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะ ที่จะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ชี้แนะแนวทาง บทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน ให้กับผู้นำต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ ภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!