ตาก-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ตาก-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวาล 09.00 น. โดยนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ ได้มอบหมายให้นางสาวสายผึ้ง สุวรรณจันทร์ ปลัดอำเภอประจำตำบลพบพระ ร่วมกับคุณสุรศักดิ์ คำปาแก้ว หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก นายพรชิต ทาสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลพบพระ เจ้าหน้าที่ปกครอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง และคณะทีมงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ในระดับพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
           ตลอดการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกผักสวนครัว และเยื่ยมชมการสร้างฝายชะลอน้ำ 2 จุด โดยมีวิทยากรจากตำบลช่องแคบและเจ้าหน้าที่ทหาร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการหมักจุลินทรีย์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การแปรรูปสมุนไพรจากวัสดุที่มีอยู่ในครัวเรือน เช่น ยาหม่อง สบู่ กันชง เป็นต้น
           สมุนไพรไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยในชุมชนหรือครอบครัว จึงมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น กินอาหารเป็นยา หรือรักษาด้วยแพทย์แผนไทย เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยอาศัยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสรรพคุณ คุณประโยชน์ และการแปรรูปสมุนไพร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและเผยแพร่ต่อในชุมชน จนเกิดประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!