เพชรบุรี-“เกษตรพลังงานสะอาด สู่การลดต้นทุนที่ยั่งยืน”

เพชรบุรี-“เกษตรพลังงานสะอาด สู่การลดต้นทุนที่ยั่งยืน”

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

               ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก จับมือ PEA เขต 1 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร  ผ่านโครงการ “เกษตรพลังงานสะอาด สู่การลดต้นทุนที่ยั่งยืน” สนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model และ หลักการ “พัฒนานำสินเชื่อ”
               วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ.ประจวบ คีรีขันธ์ จัดทำโครงการ “เกษตรพลังงานสะอาด สู่การลดต้นทุนที่ยั่งยืน”ขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องพลัง งานสะอาด และการสร้างความมั่นคงยั่งยืนในการใช้พลังงานในภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model และ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทค โนโลยีพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง จะทำให้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้นในชุมชน เกิดธุรกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจชุมชน และลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
             นายไพฑูรย์ รัตนากร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคใต้ เป็นประธานในพิธี นายทรงพร ยองใย รองผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก พร้อมผู้บริหารจากทั้ง 4 ส่วนงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนชุมชนนำร่องใช้พลังงานสะอาด 5 ชุมชน ลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ประกอบการ ที่ใช้พลังงานฟ้าฟ้าในปริมาณสูงและสนใจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทดแทน จาก 8 จังหวัดในพื้นที่ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกรวม 100 คน
           นอกจากให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้ว ธ.ก.ส.ยังได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการหลายโครงการ เช่น สินเชื่อ BCG วงเงินสินเชื่อรวม 35,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน, สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร, สินเชื่อนวัตกรรมดีมีทุน และสินเชื่อประเภทอื่นๆอีกหลากหลาย มีการเปิดบูทสร้างความเข้าใจ พร้อมรับลงทะเบียนขอสินเชื่อในงานนี้ด้วย
             นายทรงพร ยองใย รองผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการนี้เป็นไปภายใต้หลักการ “พัฒนา นำสินเชื่อ” เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร ศึกษาหาความรู้ ก่อนใช้สินเชื่อ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเกษตรกรเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจจากระดับฐานรากอย่างแท้จริง สนใจรายละเอียด องค์ความรู้ หรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!