นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวศึกษา

นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวศึกษา

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายกสภาฯเชิญคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือ ติดตามงาน รายงานผล ขอความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ

             เมื่อเวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม และมีนายมะณู คุ้มกล่ำ เป็นเลขานุการในการประชุม
             ในการประชุม มีวาระที่สำคัญ ดังนี้คือ 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา จังหวัดนคร สวรรค์ ขอให้ทุกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ 2. โครงการศึกษา ดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กำหนดวันที่ 5-7 กันยายน 2566 โดยจะไปศึกษาดูงาน ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์(ลอยน้ำ) ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 3. รายงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 จาก 23 สถาบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 4,472 คน เข้าร่วมรับมอบปริญญาบัตรจำนวน 2,352 คน 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้โดยแสดงบัญชีกลุ่มเงินแต่ละหมวดและสรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการประจำเดือนสิงหาคม 2566 5. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เพื่อประเมินผลเลื่อนค่าตอบแทน 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอความเห็นชอบในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ต่อเนื่อง)
                ในการประชุมได้มีการซักถาม ในรายละเอียดเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 รวมทั้งสอบถามถึง การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมทั้งขอให้มีการจัดคณะงานมานำเสนอกระบวนการขั้นตอน ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!