ร้อยเอ็ด-เทศบาลตำบลบ่อพันขันจัดกิจกรรม”เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน”

ร้อยเอ็ด-เทศบาลตำบลบ่อพันขันจัดกิจกรรม”เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.นายสมชาย สีเหลือง นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน เป็นประธานปิดโครงการพร้อมให้โอวาทเด็กและเยวชนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ณ วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร ครู อุบาสก อุบาสิกา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพระอาจารย์ ดร. ขาว คุตฺตธมฺโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                  นายสมชาย สีเหลือง นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน กล่าวว่า เทศบาลตำบลจำปาขัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนขึ้น ณ.วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสร้างความร่วมมือ  โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือและสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านระบบการศึกษาของสังคมไทย  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เชิงกลยุทธ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนในเขตตำบลจำปาขัน จากโรงเรียนเมืองจำปาขัน ร.ร.บ่อพันขันวิทยา โรงเรียนบ้านปลาค้าวและโรงเรียนบ้านหญ้าหน่องร่วมจำนวน  140 คน พระวิทยากรวัดเกาะบ่อพันขันฯจำนวน 3 รูป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!