ศรีสะเกษ-รับ ครม.ใหม่…ผู้ว่าฯเปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดิน

ศรีสะเกษ-รับ ครม.ใหม่…ผู้ว่าฯเปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดิน

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข 

              เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2566 ที่บริเวณเวทีกลาง ถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street มารีหนองแคน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Organic Green Market @ Sisaket Walking Street) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้อย่างสวยงามตระการตา การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจำนวนมาก มีประชาชนชาวศรีสะเกษมาเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคักมาก โดยมี นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
              นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภาค และของประเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ สมุนพร ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในการบริโภคสินค้าปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้เป็นผู้นำด้านการค้าสินค้าอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์”ขึ้น เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 จำนวน 20 คูหา 4 ครั้งๆ ละ 1วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2,3,9 และ 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street – มารีหนองแคน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
             นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อน และเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ให้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ ให้เป็น”ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)หลากหลายชนิด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภาคและของประเทศ อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หอมแดงศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอ กาสอันดีต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการของ จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ ทางด้านการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!