ศรีสะเกษ-“พระธรรมวชิรโสภณ”ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ”สร้างความปรองดองสมานฉันท์”

ศรีสะเกษ-“พระธรรมวชิรโสภณ”ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ”สร้างความปรองดองสมานฉันท์”

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข 

        เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสำโรง บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโสภณ ประธานคณะกรรมการฯประจำหนตะวันออก เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูจันทสารพิมล เจ้าคณะอำเภอพยุห์ เจ้าอาวาสวัดสำโรง นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ นางสุนีย์ อินฉัตร อดีต สว. ศรีสะเกษ ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ อ.พยุห์ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียน และประชาชนชาว อ.พยุห์ ร่วมในกิจกรรมถวายการต้อนรับ
          นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับ จ.ศรีสะเกษ วัดสำโรง หมู่ 3 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยให้ประชาชนดำรงตนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในทุกพื้นที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำหลักธรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาตน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และพระสงฆ์เป็นผู้นำในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เด็กเยาวชน และพระพุทธศาสนิกชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นตัวเชื่อมในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
          ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประ ชาชนผ่านกระบวนการพัฒนาวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านต้นแบบจำนวน 264 หมู่บ้าน และมีผู้ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 85 % ของประชาชนทั้งหมด          นอกจากนี้ จ.ศรีสะเกษ ยังดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี “เมืองน่าอยู่ พหุวัฒนธรรม เกษตรกรรมปลอดภัยก้าวหน้า กีฬาและท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตสงบสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการดังกล่าวล้วนเป็นความร่วมมือจากพลัง “บวร” ในการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการขัดเกลาพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านสำโรงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน มีความปรองดองสมานฉันท์ เมตตาเอื้อเฟื้ออารีต่อกัน ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!