ตาก-ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฎิบัติงานบุคลากรด้านการแพทย์ในพื้นที่ชายแดน

ตาก-ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฎิบัติงานบุคลากรด้านการแพทย์ในพื้นที่ชายแดน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และคณะผู้บริหารระดับสูง ติดตามตรวจเยี่ยมสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุข และการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ในการนี้ นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน และด้านบริหาร
            นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง นายไพฑูรย์จิตเนาวรัตน์ สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล โดยมี นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง รายงานข้อมูลสุขภาพ และสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาลทั้งนี้ ปลัด สธ. มอบนโยบาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมบันทึกภาพ กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคเพื่อไปสู่การพัฒนางานสาธารณสุขต่อไปพร้อมทั้งเยี่ยมชมสักการะงาช้าง ที่ว่าการอำเภออำเภออุ้มผาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!