ร้อยเอ็ด -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เรียนปฐมวัย ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก อปท.

ร้อยเอ็ด -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เรียนปฐมวัย ให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก อปท.

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ สำหรับผู้เรียนปฐมวัย ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธี
             นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวยรรยายพิเศษว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางสมองมากที่สุด ดังนั้นเด็กจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้พื้นฐานผ่านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถนำประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
            ตลอดจนเกิดทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และได้นำความรู้เพื่อไปขยายผลและส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ จนเกิดทักษะและสมรรนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!