ร้อยเอ็ด-รอง.ผวจ.ติดตามผลการดำเนินโครงการ”หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน”

ร้อยเอ็ด-รอง.ผวจ.ติดตามผลการดำเนินโครงการ”หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                   วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดร้อยเอ็ด ชุดที่ 3 (อำเภอโพนทอง หนองพอก เสลภูมิ เชียงขวัญ โพธิ์ชัย และเมยวดี) พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ให้คำแนะนำให้กำลังใจแก่นายอำเภอ/ทีมอำเภอ/คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอและระดับตำบล และเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ รับทราบปัญหา/อุปสรรค จากนายอำเภอ/ทีมอำเภอ/คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอและระดับตำบล ดังนี้
                  ในเวลา 09.30 น. ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ของวัดประสิทธิ์โพธาราม และถังขยะเปียกของครัวเรือนในหมู่บ้านหนองแวง ตำบลชุมพร เยี่ยมผู้ป่วยพิการและมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคที่จำเป็น จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลชุมพร
                 ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่อยู่ด้วยความยากลำบาก ราย เด็กชายราชินทร์ ทองทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภค พร้อมนี้คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จะสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณหมู่บ้านเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเดินทางไปเรียนสะดวกยิ่งขึ้น ร่วมปลูกผักสวนครัวและเยี่ยมชมแปลงผักตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ห่วงใยด้วยเมล็ดพันธ์ ของเทศบาลตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และ ตรวจติดตามการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ของครัวเรือนในหมู่บ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
                  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยน้อมนำแนวพระดำริ เรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) ของพระองค์มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)/คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Vilage) เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่สม งทุกอำเภอได้คัดเลือกหมู่บ้านที่ต้องเร่งรัดพัฒนาเป็นเป้าหมายดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตำบลละ 1 หมู่บ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!