อยุธยา-ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

อยุธยา-ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอนครหลวง
                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่โดมอเนกประสงค์วัดจันทร์ ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดและภายในพื้นที่อำเภอนครหลวง รวม 19 หน่วยงาน ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประ ชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยได้รับความเมตตาจาก ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พระครูนครอุดมกิจ รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง พระครูปลัดสุวัฒนเถร รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก พระครูโสภณปริยัตยานุยุต เจ้าคณะตำบลปากจั่น เจ้าอาวาสวัดจันทร์ ร่วมสนับสนุนการเกื้อหนุน “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข อย่างยั่งยืน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
               นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะประชาชน และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและศูนย์ประสานอาสาสมัคร พม. มอบรถเข็นนั่ง (วิลแชร์) จำนวน 1 คัน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 53 ชุด มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 ครอบครัว และนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ จำนวน 2 ครอบครัว รวม 3 ครอบครัว
              นอกจากนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบต้นหมันให้กับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนครหลวง ตามโครงการที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน รวมทั้ง ยังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณที่ทำการหรือสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สาธารณะ สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล็ก ริมตลิ่งแม่น้ำ คู คลอง บึง หนอง ทางเท้า เกาะกลางถนน ชุมชน พื้นที่รกร้างว่างเปล่า รวมไปถึงบริเวณที่อยู่อาศัย
             จากนั้นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ฯ พระสังฆาธิการ ร่วมกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบ มอบบ้าน “สังฆประชานุเคราะห์” พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ นางสาวบุญล้อม ทองแทรก บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรยา 28 กรกฎาคม 2566 โดยโครงการสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นโครงการ ที่ให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้านว่ามีประชาชนคนใดมีความเดือดร้อน ก็พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น
              บ้านสังฆประชานุเคราะห์หลังนี้คณะสงฆ์จึงพิจารณาช่วยเหลือสร้างบ้านขึ้นใหม่ทั้งหลัง ซึ่งได้รับเมตตาจาก ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคปัจจัยก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท วัดท่าการ้อง จำนวน30,000 บาท วัดสะแก จำนวน 20,000 บาท คุณณรงค์ ธนูญศักดิ์ อุบาสกผู้อุปถัมภ์วัดจันทร์ จำนวน50,000 บาท และวัดจันทร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 150,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอนครหลวง เทศบาลตำบลนครหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้นำชุมชนตำบลบางพระครูซึ่งประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนคณะสงฆ์ โดยพระครูโสภณปริยัตยานุยุต เจ้าอาวาสวัดจันทร์ คณะสงฆ์วัดจันทร์และศิษย์วัด ช่วยกันดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จ ในการคำเนินการจนประสูบความสำเร็จ รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 350,000 บาท
               นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า อำเภอนครหลวงมีประชากรทั้งสิ้น 36,496 คน มีครัวเรือนเปราะบางทั้งสิ้น 484 ครัวเรือน มีคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ 1,024 คน มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 7,335 คน ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคนพิการสะสม 24,319 ราย ซึ่งการจัดโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือเยี่ยม เยียน พบปะประชาชน เป็นกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ) และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้ารับบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” “โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร์” โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!