อยุธยา-คณะสงฆ์มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติฯ

อยุธยา-คณะสงฆ์มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่โดมเอนกประสงค์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชธิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 ได้เป็นองค์ประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
              พร้อมด้วย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.เต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน
              โดยฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในภาพรวมของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบของนโยบาย “มอบทุน มอบธรรม” โดยการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาคัดเลือกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกระดับที่มีอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 566 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 และ ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
               สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินการ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เข้ารับทุน จำนวน 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 1,000.- บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500.- บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,500.- บาท และระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ทุนละ 2,500 – บาท จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 505 ทุน พร้อมทั้งสนับสนุนคำพาหนะ รวมเป็นเงิน 794,600.- บาท รวมผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 1,909 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,246,900.- บาท
             การจัดมอบทุนการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัดพนัญเชิง วรวิหาร ได้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!