ประจวบคีรีขันธ์-ปศุสัตว์ฯเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประจวบคีรีขันธ์-ปศุสัตว์ฯเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

                       วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสัตวแพทย์ทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน และ นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ หัวหน้าปศุสัตว์เขต 7 คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้การต้อนรับ
                    นายสัตวแพทย์ทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามคณะดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ กล่าวว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ ของพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมดูความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงาน ตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ทรงแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
                    โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดี กินดี โดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน
                 ในปีงบประมาณ 2566 กรมปศุสัตว์บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแกและอำเภอบางสะพาน โดยมีเป้าหมายเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 200 ราย จำนวนโคเนื้อ 2,000 ตัว โคนม 1,700 ตัว แพะ 150 ตัว สุนัขและแมว 200 ตัว โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 53 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 วัน
                กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำ การเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ แก่เกษตรกร เป็นต้น ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!