อยุธยา-ต้อนรับคณะภริยาทูต และผู้บริหารสภากาชาดไทยเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

อยุธยา-ต้อนรับคณะภริยาทูต และผู้บริหารสภากาชาดไทยเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

            เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะภริยาทูต และผู้บริหารสภากาชาดไทย ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย พร้อมโชว์ Softpower เมืองมรดกโลก
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะภริยาทูตจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ อียิป สิงคโปร์ และคาซัคสถาน และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นำโดย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำคณะเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล มาร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ใบเตย ให้แก่คณะภริยาทูต และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และได้รับชมการแสดง จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย การแสดง “รำชุดไทยราชนิยม” จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การแสดง “การละเล่นพื้นบ้าน” จากนักเรียนชั้นอนุบาล และการแสดง “คีตะมวยไทย” จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธการพูด อ่าน และเขียน บูธหัตถกรรมใบเตย และบูธรางวัลระดับประเทศ แบ่งเป็น คอมพิวเตอร์ โรบอทหุ่นยนต์ เป็นต้น ต่อจากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่ของโรงเรียน มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ โดยช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอินและสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร ตามลำดับ
           นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๓๙๒ แห่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 44,632 คน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ในปีที่ผ่านมา ซึ่งพบปัญหาว่า นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ขาดเรียนบ่อยครั้ง และมีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ อ่านหรือเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไม่ผ่านการวัดและประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทย จำนวน 1,141 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55
            นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือ การสอนเสริมด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง (Scaffolding) ให้แก่อาสาสมัครสอนเสริมของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ครูสอนภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด รวมทั้งสิ้น 74 คน เพื่อให้นำความรู้และชุดฝึกทักษะไปช่วยสอนเสริมช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน ให้กับนักเรียน จำนวน 159 คน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 แห่ง จากการลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทยของสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร และโรงเรียนวัดทำใหม่
             เมื่อเดือนมีนาคม 2566 พบว่า นักเรียน มีพัฒนาการอ่านและเขียนดีขึ้นหลังการสอนเสริมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ซึ่งอาสาสมัครและครู ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจะนำสื่อชุดฝึกทักษะสอนเสริมไปใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป จนผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานและสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนในห้องเรียนได้ และในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายผลการสอนเสริมร่วมกับอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ผลิตสื่อสอนเสริมและจัดกิจกรรมเข้าค่าย “ภาษาพาสนุก” พัฒนาการอ่านการเขียนช่วงปิดภาคเรียน รวมถึงจัดถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนมอบให้นักเรียน เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน โดยมีสภากาชาดไทย ที่สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!