ตาก-ส่งมอบบ้านตามโครงการออมวันละหนึ่งบาทเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์

ตาก-ส่งมอบบ้านตามโครงการออมวันละหนึ่งบาทเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการออมวันละหนึ่งบาทเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป้วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการออมวันละหนึ่งบาทเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป้วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 ต.รวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัดถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 8 มกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Gaals : SDGs)
               ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างนิสัยการออมให้กับประชาชน ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนออมเงินเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ อำเภอพบพระ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการซ่อมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1หลัง ได้แก่บ้าน นายไตรภพ แช่ถือ บ้านเลข 3/42/1หมู่ที่ 7 ตำบลรวมไทย
พัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!