ชลบุรี-ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนพัฒนาภาษาอังกฤษกว่า 3 ล้านบาท

ชลบุรี-ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนพัฒนาภาษาอังกฤษกว่า 3 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

          ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน พร้อมว่าจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 งบประมาณกว่า 61 ล้านบาท
          วันนี้ (8 มิ.ย.) เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
           เรือเอกกานต์ กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาตั้งแต่ปีงบประ มาณ 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 ที่ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
            โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ สมควรให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี
             นอกจากนี้แล้ว ท่าเรือแหลมฉบังยังได้ให้ความสำคัญกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยให้เข้ารับการอบรม TESOL เพื่อให้คุณครูได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในการถ่ายทอดให้นักเรียนได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งในวันนี้ครูที่ได้สอบผ่านมาตรฐานของการอบรม TESOL ได้เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร อีกด้วย
            สำหรับการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 3,150,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 61,705,000 ล้านบาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!