อยุธยา-กาชาด ลงพื้นที่สร้างขวัญและกําลังใจให้กับกลุ่มเปราะบาง

อยุธยา-กาชาด ลงพื้นที่สร้างขวัญและกําลังใจให้กับกลุ่มเปราะบาง

ภาพ- ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอำเภอวังน้อยลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตำบลหันตะเภาจำนวน 5 ราย

           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา เจ้าหน้าที่ โรงไฟฟ้าวังน้อย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยน้ำมัน ปตท.วังน้อย ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระ นครศรีอยุธยา ได้มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทางด้าน อบต.หันตะเภา โรงไฟฟ้าวังน้อย และ ศูนย์วิจัยน้ำมัน ปตท.วังน้อย ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ อีกด้วย
            นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ หรือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุก ซึ่งที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเปราะบางจํานวนหลายรายในแต่ละพื้นที่ และมีแนวโน้มมากขึ้น และเป็นปัญหามากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ ซึ่งการออกเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียง เข้าใจกับสภาพปัญหาผู้ป่วย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของกลุ่มเปราะบาง พร้อมสอบถามปัญหา เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับกลุ่มเปราะบาง ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!