อยุธยา-ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐ

อยุธยา-ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการ ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
               เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 250 คน
                 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอความร่วมมือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ที่มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานประกอบการทั้งสิ้น จำนวน 436 แห่ง
               โดยมีสถานประกอบที่รายงานผลการจ้างงานคนพิการแล้ว 325 แห่ง ยังไม่รายงานผลการจ้างงานคนพิการ 48 แห่ง รายงานผลการจ้างงานแล้ว แต่จ้างไม่ครบตามอัตราส่วน12 แห่ง และสถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องจ้างงานคนพิการ 51 แห่ง ทั้งนี้ ยังมีการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 จำนวน 659 ราย ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 จำนวน 35,694,743.00 บาท และการให้สัมปทานจัดสถานที่ จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 35 จำนวน 986 ราย จากข้อมูลทำให้เห็นว่ายังมีสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือยังปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนอีกหลายแห่ง
                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
           โดยคุณปัญญา กางกรณ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบรรยายการจัดสัมปทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการโดยผู้แทนจากสำนักงานสรรพากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและวิธีการรายงานผลการจ้างงานคนพิการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!