ร้อยเอ็ด-ศึกษาธิการจังหวัด รณรงค์เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย วิถีเด็กไทยในศดวรรพที่ 21

ร้อยเอ็ด-ศึกษาธิการจังหวัด รณรงค์เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย วิถีเด็กไทยในศดวรรพที่ 21

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
           นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสภาพปัญหาเชิงพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมของปัญหาความขัดแยังและการทะเลาะวิวาทซึ่งส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่ในบริบททางสังคมของเยาวชนมักเกิดในช่วงเวลาต้นของการเบิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้มีสวัสดิภาพความปลอดภัยในทุกมิติ มีความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนไต้อย่างผาสุก สามารถพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในคตวรรษที่21 อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และสร้างขวัญกำลังใจ ความเชื่อมั่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไปในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
             กิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ MOE Safety Center ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยมีแนวทางและรูปแบบการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันผ่านขบวนรถคาราวาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่มุ่งให้ความสำคัญในการดูแล ป้องกัน และส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาไต้รับการดูแลด้านความปลอตภัยและมีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างอบอุ่นใจทั้งในและนอกสถานศึกษาของแต่ละชุมชนพื้นที่ทั่วประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!