ปทุมธานี-สบยช.เปิดบ้านทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี

ปทุมธานี-สบยช.เปิดบ้านทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

            วันที่ 16 พ.ค. 2566 นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เปิดบ้านทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลกลับมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญของการดำเนินการในการพัฒนาองค์กร
          นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติขององค์กร และเห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ ภายใต้บริบทและข้อจำกัดขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการเป็นแผนปฏิบัติราชการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ที่มีทิศทางการดำเนินงานร่วมกับทุกระดับอย่างมีระบบมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกมิติ นำการพัฒนาในระดับชาติและมีศักยภาพทางการแพทย์ระดับนานาชาติ
             นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ขึ้นในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลกลับมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญของการดำเนินการในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่สมคุณค่าและครบวงจร มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติด เพื่อการพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติทางการแพทย์รองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ด้วยกลไกสำคัญทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญและยุ่งยากซับซ้อน ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ สร้างความพร้อมของ สบยช. ในการเป็นศูนย์กลางสารสนเทศและองค์ความรู้ ศูนย์กลางการอ้างอิงทางวิชาการ ศูนย์กลางความร่วมมือระดับนานาชาติ ศูนย์กลางในการเรียนรู้ ถ่ายทอด ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อรองรับการจัดบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การจัดบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในระดับยุ่งยากซับซ้อนด้วยความเชี่ยวชาญขั้นสูงที่วางใจได้ในระดับสากล จัดบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่ยุ่งยากซับช้อนด้วยความเชี่ยวชาญและการบริการแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยคงอยู่ในระบบการฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการ เครือข่ายและทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจในความมุ่งมั่น ทุ่มเทและพัฒนาการบริการทางการแพทย์อย่างสมคุณค่าระดับชาติ ยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ของสถาบันสู่สากลและเป็นเลิศในระดับชั้นนำของเอเชียเป็น “WHO Collaboration Center” ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในระดับชาติ พัฒนาการบำบัดรักษาทางการแพทย์อย่างแม่นยำ
              สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ ศึกษาหารหัสพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการติดกัญชาในกลุ่มประชากรไทยพัฒนา Virtual clinic in Metaverse เพื่อการดูแลแบบ Care@Home พัฒนาระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะ SMI-Vแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพ และความรอบรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของครือข่ายสุขภาพทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุข สามารถจัดบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมพลังเครือข่ายในการจัดการปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทุกมิติและมีการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างความรอบรู้ของประชาชน ครอบครัว และชุมชนให้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดของประเทศ และการสร้างความเป็นเลิศในระดับเอเชีย สร้างรูปแบบ มาตรการ กลไก นโยบาย ระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายในระดับประเทศและตามบริบทพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดระบบบริการรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการในระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health& Wellness Tourism) สร้างความพร้อมในการจัดบริการทางการแพทย์มูลค่าสูง (Health for Wealth)
              พร้อมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการจัดบริการทางการแพทย์ ชั้นนำของเอเชีย เพิ่มขีดความสามารถทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดให้เทียบเท่าสากล เป็นหนึ่งในผู้นำทางการแพทย์ของเอเชีย เชื่อมโยงบริการในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ และการพัฒนาทางการแพทย์ในระดับสากล ร่วมเป็นกลไกในการเสริมสร้างความมั่นคงและการร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่และประเทศ ยกระดับการจัดบริการให้มีมูลค่าสูงเพื่อรองรับผู้รับบริการที่มีกำลังซื้อและการเชื่อมโยงการให้บริการทั้งในและต่างประเทศแบบครบวงจร แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่เป็นเลิศ ทันสมัย และมีศักยภาพในระดับสากล พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีความสุขในการปฏิบัติราชการ เป็นองค์กรมืออาชีพที่ทันสมัย ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง นำการบริหารองค์กรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล
            พร้อมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นต่อคุณภาพ และพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานในระดับสากลเอื้อต่อการมีสุขภาพดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่นิเวศสุขภาพสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCGสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ให้เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือได้อย่างแท้จริง บุคลากรทุกคนของ สบยช. จึงพร้อมทำงานด้วยความทุ่มเท ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟู โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและทันสมัย สบยช. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกมิติ นำการพัฒนาในระดับชาติ และมีศักยภาพทางการแพทย์ในระดับนานาชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!