อุตรดิตถ์-จัดวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี2566 

อุตรดิตถ์-จัดวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี2566 

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ 

จัดวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี2566 

           เมื่อ เวลา 08.00 น.ที่หอประชุม​อ.พิชัย​จ.อุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 อำเภอพิชัย จัดกิจกรรม “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี 2566 โดยวันวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วนว่า กม.เป็นบุคคลทุ่มเท เสียสละทำงานด้วยจิตสาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์และความผาสุกของประชาชน ในการนี้นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย มอบหมายให้ นางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพิชัย เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งอ่านสารของนายกรัฐมนตรี และสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารของอธิบดีกรมการปกครอง และได้คัดเลือกผลงานของ กม. ทุกด้านมาจัดนิทรรศการ ตำบลละ ๑ ผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานให้ทั้ง กม. ส่วนราช/หน่วยงานเอกชน และปรับปรุงการทำงานในหมู่บ้านของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                ต่อมาเวลา 09.00 น. นางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพิชัย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม เพื่อหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ งานนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้มอบข้อราชการให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพิชัย ฯลฯ
                ในการนี้ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้รวบรวม “ขยะกำพร้า” ขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ นำมาส่งที่อำเภอในวันประชุมประเดือนทุกเดือน เพื่อนำ “ขยะกำพร้า” ไปขาย และแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอำเภอ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ในพื้นที่ตำบล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!