ราชบุรี-พล.อ.ประวิตร ติดตามการสร้างระบบน้ำประปาในพื้นที่

ราชบุรี-พล.อ.ประวิตร ติดตามการสร้างระบบน้ำประปาในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

              เมื่อเวลาตั้งแต่ 13.00 น. วันนี้ (1 ก.พ. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่สถานีผลิตน้ำโพธารามการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยเป็นประธานประชุมติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และตรวจเยี่ยมจุดสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา ณ บริเวณข้างวัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
             ทั้งนี้ จ.ราชบุรี ซึ่งยังมีความต้องการการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องให้ครอบคลุมอยู่อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอและมีคุณภาพ ทุกครัวเรือนต้องเข้าถึงระบบน้ำประปาได้ จึงได้มอบหมายให้ สทนช. และ จังหวัดราชบุรี วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ รองรับการพัฒนาของจังหวัด เป็นไปตามแผนแม่บททรัพยากรน้ำ 20 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งดำเนินการขยายเขตการบริการน้ำประปาของโรงผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร

           ซึ่งมีปริมาณน้ำดิบเพียงพอที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึง โดยประสานงานร่วมกับกรมชลประทานในการวางแผนการจัดสรรน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้เพียงพอสำหรับการผลิตประปา รวมถึงมอบหมายให้ สทนช. จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด
           สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร – นครปฐม ก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 432,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่สถานีผลิตน้ำโพธาราม และสถานีผลิตน้ำแห่งที่ 1 โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลอง วางท่อส่งน้ำขนาด 1,800 มิลลิเมตร ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.เมือง จ.นครปฐม อ.โพธาราม อ.บางแพ จ.ราชบุรี อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถรองรับผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นกว่า 71,500 ราย ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!