ประจวบคีรีขันธ์-TO BE NUMBER ONE “หัวหิน” จับมือ 17 หน่วยงาน ป้องกันยาเสพติดในเยาวชน

ประจวบคีรีขันธ์-TO BE NUMBER ONE “หัวหิน” จับมือ 17 หน่วยงาน ป้องกันยาเสพติดในเยาวชน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอหัวหิน และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมี นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุข อ.หัวหิน กล่าวรายงาน พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา รวม 17 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ที่ห้องประชุมโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ)
            สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแส การแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษารองรับ ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพช้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน
            นายพลกฤต กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดในเยาวชน เป็นปัญหาสำคัญที่ทางเราจะต้องให้ความมุ่งมั่น แก้ไข และป้องกันโดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกคน อำเภอหัวหินจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็วต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!